Vedtægter
Vildbjerg Gymnastik

§ 1

Foreningens navn er Vildbjerg Gymnastik. Foreningens hjemsted er Vildbjerg i Herning Kommune. Foreningen er medlem af DGI Midtjylland.

§ 2

Foreningens formål er gennem gymnastik og andre aktiviteter at skabe de bedst mulige betingelser for et fællesskab, hvor den enkelte kan udfolde sig og dyrke sine interesser.

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

Instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af Vildbjerg gymnastik. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Endvidere kan et medlem ekskluderes på grund af kontingentrestance.

§ 4

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. For medlemmer under 16 år gælder, at forældre eller værge har stemmeret (dog kun en stemme pr. fremmødte forældre eller værge).

§ 5

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens økonomi.

Vildbjerg Gymnastiks regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel ved udsendelse af meddelelse til foreningens medlemmer via almindeligt anvendte kanaler og ved bekendtgørelse på hjemmesiden.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før den ordinære generalforsamling. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot 1 medlem ønsker det.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 3 på ulige år, 4 på lige år. De 3 (ulige år), 4 (lige år) kandidater, der opnår de højeste stemmetal er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Valg af 2 suppleanter foregår efter samme princip som valg af bestyrelsesmedlemmer.

§ 7

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt for 2 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen er sammensat således:

1 formand
1 næstformand
1 kasserer
1 sekretær
3 ordinære bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes over for offentligheden sædvanligvis af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der varetager specielle interesser i foreningen. Bestyrelsen har tegningsret for foreningens dispositioner. Ved kasserer-skifte er det formanden og den nye kasserer der skal godkende adgang til brug af netbank.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når det vedtages på ordinær generalforsamling, eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker det.

§ 10

Foreningens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fremme af fællesskab og idræt i Vildbjerg.

§ 11

Herved ophæves alle hidtil gældende vedtægter for Vildbjerg Gymnastik.

Vedtaget af generalforsamling den 28. marts 2019